Σχετικά με το
Ανίκητο Άλογο

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

α. η συμμετοχή της σε κάθε είδους εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό τη δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών, καθώς και την οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και συμμετοχής της σε κάθε είδους αγώνες,

β. η αγορά άυλων, κινητών και ακινήτων αξιών προς εξυπηρέτηση του υπό στοιχείο (α) σκοπού, καθώς και των επόμενων σκοπών,

γ. η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδία σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών, αθλητικού management, διαφήμισης, επικοινωνίας και  δημοσίων σχέσεων με οιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

δ. η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων, ακαδημιών και ιδρυμάτων, προγραμμάτων ανάπτυξης, διδασκαλίας, επιμόρφωσης, άμιλλας και εν γένει εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής, ιδία σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης αυτών ή της χρήσης αυτών με τον οιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε,

ε. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών του ποδοσφαίρου ή/ και άλλων ολυμπιακών ή μη αθλημάτων,

στ. η έρευνα, δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κάθε είδους νέων και υφιστάμενων προγραμμάτων, προϊόντων και τεχνολογιών με οποιαδήποτε μέσα, ιδία σε σχέση με τον αθλητισμό,

ζ. η παροχή τουριστικών, ξενοδοχειακών, ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οργάνωσης και ασφάλειας, ιδία σε σχέση με αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

η. η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων χορηγίας, licensing, merchandising, brand management και υποστήριξης των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών, Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, Σωματείων, Αθλητικών Ενώσεων, Συνδέσμων, Ομοσπονδιών ή των παρεχόμενων δραστηριοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέων, οργανισμών ή ανωνύμων εταιριών,

θ. η εκμετάλλευση-εκμίσθωση ακινήτων-αθλητικών χώρων,

ι. η κατασκευή παντός ακινήτου για μη οικιστικούς λόγους,

ια. η άσκηση κάθε άλλους συναφούς, αναγκαίας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης  εργασίας δυνατής να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.

ιβ. Η ίδρυση, αγορά, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοτηλεοπτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 2328/1995 και το Ν. 3592/2007.

ιγ. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών προγραμμάτων.

ιδ. Η προμήθεια και εμπορία ραδιοτηλεοπτικού υλικού πάσης φύσεως.

TOP